Privacy Statement

Wil je een vacature door ons laten invullen? Neem vrijblijvend contact op. We horen graag meer over de specifieke wensen en denken met je mee.

Mail ons: w.gentenaar@tplegal.nl

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacywet van kracht, de AVG. We blijven zorgvuldig omgaan met de verwerking van uw persoonsgegevens en willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. We hebben onze privacy statement in overeenstemming gebracht met de nieuwe regels.

Als u ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met ons privacybeleid.

T&P Legal BV is ervan overtuigd dat het privacyrecht van haar kandidaten, freelancers, werknemers, net als andere relaties en bezoekers van de website van essentieel belang is. De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de AVG hieraan stelt.

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website, u zich inschrijft via email of op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening, waaronder bemiddeling, werving en selectie, contractering ZZP, detachering, adviesdiensten, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, (salaris)administratie en personeels-management.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om:

 1. u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten. Daarnaast om deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten, dit gebeurt door onze medewerkers en deels geautomatiseerd;
 2. u te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven, blogs, promotie-acties die voor u interessant kunnen zijn. Dit gebeurt uitsluitend indien u zich daarvoor heeft aangemeld (opt-in);
 3. uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht. Hierbij kan er ook onder andere gebruik gemaakt worden van testresultaten, referentiechecks en social media;
 4. een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie of opdracht met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante en nodige administratie uit te voeren;
 5. als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving;
 6. een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen;
 7. voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training, opleiding en testen;
 8. voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles, bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole;
 9. kwaliteitsdoeleinden denk hierbij aan certificering.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?
We verwerken uw persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening. Een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u aan ons verstrekt.

Het gaat om onder andere en voor zover van toepassing is op u over de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

Bij inschrijving:

 • NAW gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens;
 • geboortegegevens, leeftijd en geslacht;
 • curriculum vitae (CV), informatie over opleiding(en), eventuele stages en werkervaring;
 • gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf hebt gevolgd of gedaan heeft;
 • gegevens over uw beschikbaarheid en verlof;
 • andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat. Denk hierbij aan referenties en getuigschriften;
 • pasfoto en/of video, dit is geheel op vrijwillige basis.

Op het moment dat u voor T&P Legal BV kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt:

 • nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, werkvergunning;
 • overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie;
 • daarnaast verwerken wij soms ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens in het kader van een pre-employment screening.

Indien u voor T&P Legal BV kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt als ZZP’er worden bovengenoemde gegevens enkel verwerkt indien relevant en vereist. Wij verwerken in het geval van ZZP’ers daarnaast ook ondernemingsgegevens.

T&P Legal BV legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens (kandidaten, flexwerkers, zzp’ers) delen?
T&P Legal BV kan uw persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers, onderaannemers, bijvoorbeeld gegevens bewerkers, die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. In alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.
De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”.

T&P Legal BV heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.

Kandidaten (indien u (nog) niet voor T&P Legal heeft gewerkt)
Uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld NAW, CV, werkervaring, opleiding e.d.) zijn beschikbaar tot twee jaar na het laatste contact indien u niet voor T&P Legal BV heeft gewerkt. U krijgt zowel na een jaar als bij twee jaar nadat u geen contact met ons heeft gehad een bericht van ons dat u bij ons staat ingeschreven.

Indien u geen gebruik meer wilt maken van onze dienstverlening, kunt u zich uitschrijven. Dit kunt u aangeven bij uw contactpersoon. U wordt dan niet meer benaderd en/of bemiddeld door T&P Legal BV. Uw persoonsgegevens zijn na twee kalendermaanden definitief verwijderd (bij Werving & Selectie zijn uw gegevens i.v.m. claimrisico’s langer beschikbaar).

Indien u voor T&P Legal BV werkt/heeft gewerkt
Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar tot twee jaar na het einde van uw dienstverband. Bepaalde persoonsgegevens zijn t.b.v. bijv. claims, audits en fiscale verplichtingen langer beschikbaar voor T&P Legal BV.

Indien u geen gebruik meer wilt maken van onze dienstverlening, kunt u dit aangeven bij uw contactpersoon. U wordt niet meer benaderd en/of bemiddeld door T&P Legal. Uw persoonsgegevens zijn enkel beschikbaar voor T&P Legal BV overeenkomstig de daarvoor toepasselijke doelen en termijnen.

Persoonsgegevens van zakelijke relaties
T&P Legal BV verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen. Dit doen wij voor:

 • het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten;
 • om een zakelijke relatie te onderhouden;
 • om een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties: namen, contactgegevens en functies van contactpersonen.

T&P Legal BV kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de bemiddeling. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan sollicitanten of kandidaten, zakenpartners en onderaannemers (bijv. gegevens bewerkers) die namens haar diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin T&P Legal BV hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis. T&P Legal BV heeft de nodige maatregelen getroffen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Uw rechten

Inzage en/of wijzigen gegevens

Voor kandidaten, zzp’ers en zakelijke relaties:
Als u inzage wenst in uw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen die u zelf niet kunt aanpassen, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij T&P Legal BV.

Voor overige relaties:
U hebt recht op inzage en wijziging van de over u geregistreerde persoonsgegevens. U kunt daartoe contact opnemen met uw contactpersoon bij T&P Legal BV.

Beveiliging

T&P Legal BV doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevens bewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is T&P Legal BV met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek
Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door T&P Legal BV, dan kunt u dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via info@tplegal.nl

Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden via info@tplegal.nl. Vermeld uw naam, contactgegevens en een omschrijving van de situatie. Dan zullen wij zo snel mogelijk contact met u opnemen.

Wijzigingen

T&P Legal BV kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacystatement. Het meest actuele Privacystatement is te allen tijde in te zien op onze website. Deze versie is opgesteld in mei 2018.

Technische informatie en cookies
Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder dat uw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Net als veel andere websites verzamelt onze website wel automatisch bepaalde informatie over de gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres van uw computer. Het IP-adres van uw Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat u gebruikt, de onderdelen van de website die u bezoekt, de pagina’s van de website die u heeft bezocht en de informatie die u heeft bekeken, informatie over het type apparaat dat u gebruikt voor uw bezoek aan de site, de geo locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt of downloadt van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en systeembeheerder. Het wordt daarnaast gebruikt om de website en het gebruik ervan te verbeteren. Deze technische gegevens mogen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

T&P Legal BV maakt gebruik van cookies en webstatistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend.