Alle vacatures

Senior Bedrijfsjurist COA

Wil je een vacature door ons laten invullen? Neem vrijblijvend contact op. We horen graag meer over de specifieke wensen en denken met je mee.

Bel ons op: 033 – 467 1001

Zoek een vacature

Vind
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Search in comments
Filter by Custom Post Type
Deze procedure is reeds gesloten. Klik hier voor alle openstaande vacatures.

De organisatie

Het COA is de landelijke organisatie die zorgt voor de eerste opvang en begeleiding van asielzoekers. Als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) valt het COA onder de politieke verantwoordelijkheid van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Het COA werkt nauw samen met de andere organisaties binnen de vreemdelingenketen, zoals de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), de Vreemdelingenpolitie, de Koninklijke Marechaussee en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V). Door (recente) ontwikkelingen in de wereld groeit het COA in aantallen op te vangen vreemdelingen. Het COA zoekt een Senior Bedrijfsjurist, die verantwoordelijk is voor het strategisch adviseren van het bestuur in een sterk veranderende politiek bestuurlijke omgeving en omstandigheden (groei & krimp etc.).

De unit Staf

De unit Staf heeft als taak om het Bestuur en de organisatie optimaal te ondersteunen in de integrale benadering en te ondersteunen bij het maken van strategische keuzes. Voorliggende (strategische) keuzes worden altijd vanuit meerdere invalshoeken benaderd. Hiermee wordt blikvernauwing voorkomen en worden belangenafwegingen in evenwicht gehouden, doordat zaken altijd in een breder perspectief worden geplaatst. Het Bestuur geeft sturing aan een organisatie waarin evenwicht bestaat tussen de verschillende organisatieonderdelen en waarin er continu een prikkel is tot leveren van kwalitatief hoogwaardig werk. Doel van de functie: Voert reguliere werkzaamheden uit op juridisch-inhoudelijk gebied, zowel bestuursrechtelijk als civielrechtelijk. Complexe zaken worden zelfstandig behandeld. Voorts vertaalt de Senior Bedrijfsjurist juridische vraagstukken naar strategisch beleidsniveau, adviseert het bestuur op strategisch juridisch gebied en geeft invulling aan de legal control-functie van juridische zaken. De Senior Bedrijfsjurist werkt nauw samen met het strategisch adviseur Juridische Zaken en de collega senior bedrijfsjurist.

Taken & verantwoordelijkheden

Bestuursrechtelijk

 • behandelt zelfstandig complexe dossiers, waaronder het nemen van besluiten en het voeren van bijbehorende beroepsprocedures;
 • bereidt de hoger beroepsprocedure voor en treedt in hoger beroepszaken op als gemachtigde van het COA;
 • adviseert externen, alsmede de organisatie zelfstandig in complexe zaken;
 • adviseert externen, alsmede de organisatie, in overleg met de strategisch adviseur Juridische Zaken / senior jurist, in crisissituaties en bij calamiteiten;
 • voert alleen dan wel in samenwerking met de huisadvocaat proef en kaderstellende procedures;
 • onderhoudt in al zijn werkzaamheden de daarvoor relevante in- en externe relaties.

Civielrechtelijk

 • stelt op, toetst en beoordeelt zelfstandig contracten;
 • behandelt aansprakelijkheidsstellingen;
 • adviseert de organisatie op civielrechtelijke aangelegenheden, waaronder aanbestedingsrechtelijke aangelegenheden;
 • voert alleen danwel in samenwerking met de huisadvocaat civielrechtelijke procedures.

Algemeen

 • participeert in een voorkomend geval in(beleidsmatige) projecten;
 • signaleert knelpunten in de uitvoering van wet- en regeling alsmede van beleid;
 • vertaalt juridische vraagstukken naar beleidsniveau;
 • adviseert het bestuur en unitmanagers over complexe juridische aspecten ten aanzien van beleidskeuzes, contracten en risicomanagement;
 • biedt juridische advisering en ondersteuning aan het bestuur op strategisch terrein;
 • draagt bij aan de legal controlfunctie van JZ. Samenwerking
 • betrekt de jurist inhoudelijk bij standaard en vervolgens bij complexe zaken;
 • treedt op als vertegenwoordiger van de organisatie/Unit Staf in diverse in- en externe overlegvormen;
 • adviseert de organisatie gevraagd danwel ongevraagd over voorliggende of te verwachten juridische vraagstukken welke van belang kunnen zijn voor de organisatie
 • vertaalt, in afstemming met de senior jurist, de nationale en internationale wet- en regelgeving ten behoeve van de beleidsontwikkeling van de organisatie

Profiel

De Senior Bedrijfsjurist is een gedreven persoonlijkheid met meerjarige ervaring als jurist, die ontwikkelingen signaleert en vertaalt naar het COA en die in staat is strategisch) advies te verlenen aan het bestuur en de unitmanagers, in het bijzonder naar de units Uitvoering. Het bewust sturen op juridische risico’s en keuzes die het COA maakt, worden door de Senior Bedrijfsjurist inzichtelijk gemaakt en adviseert over de lange termijn visie. Een pro-actieve houding naar bestuur en deze units is daarbij een vereiste. En je bent verantwoordelijk voor de bedrijfsmatige kant van de organisatie en ook voor de asieldossiers. De Senior Bedrijfsjurist beschikt voorts over coachende vaardigheden, waarmee hij sparringpartner is voor de (bedrijfs)juristen in het team.

Aanvullende functie-eisen:

 • Beschikken over een universitaire opleiding Nederlands recht;
 • Meerjarige ervaring als jurist in het civiel- en bestuursrecht;
 • Goede actuele kennis van het bestuursrecht, aansprakelijkheidsrecht, het contractenrecht en het aanbestedingsrecht;
 • Organisatie- en omgevingssensitiviteit alsmede politiek-bestuurlijke sensitiviteit;
 • In staat om zaken snel op te pakken en te doorgronden;
 • Het hebben van een accurate werkwijze en beschikken over een goed ontwikkeld analytisch denkvermogen;
 • Zelfstandig, besluitvaardig en resultaatgericht kunnen opereren;
 • Beschikken over stressbestendigheid en kunnen werken in een dynamisch omgeving;
 • Emotioneel en politiek neutraal kunnen optreden en handelen.

And last but not least: out of the box durven denken.

Aanbod

Een uitdagende en afwisselende functie met (uitzicht op) een vast dienstverband voor 36 uur per week in een dynamische organisatie met uitstekende (secundaire) arbeidsvoorwaarden conform de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. Afgifte van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor functiewijziging of indiensttreding. Het salaris is ingeschaald in FNM schaal 10 en bedraagt maximaal € 5266,62 bruto per maand, afhankelijk van kennis en ervaring. Je standplaats is Den Haag.

Interesse?

Stuur je CV met een korte motivatie naar: mailto:w.gentenaar@tplegal.nlVoor meer informatie kun je hem uiteraard ook even bellen: 06 – 12 97 68 93

Deel deze vacature

Geïnteresseerd?

Willem Gentenaar
Adviseur / Partner
Bel mij Mail mij Bekijk meer vacatures

Solliciteer op:
Senior Bedrijfsjurist COA

 • Toegestane bestandstypen: doc, docx, pdf, jpg, png, txt.